Ewidencje i rejestry


WYKAZ REJESTRÓW I EWIDENCJI

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich:

 1. Rejestr Zarządzeń Burmistrza

 2. Rejestr skarg i wniosków

 3. Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw

 4. Ewidencja czasu pracy

 5. Ewidencja pracowników

 6. Ewidencja wyjść służbowych

 7. Ewidencja delegacji

 8. Książka kontroli

 9. Ewidencja wydanych i utraconych dowodów osobistych

 10. Stały rejestr wyborców

 11. Rejestr PESEL

 12. Ewidencja ludności

 13. Lista osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej

 14. Rejestracja obywateli, którzy ukończyli osiemnasty rok życia

 15. Ewidencja dokumentów archiwalnych

Referat Księgowości Finasowo-Budżetowej:

 1. Rejestr sprzedaży VAT

 2. Rejestr zakupów VAT

 3. Ewidencja środków trwałych

 4. Ewidencja płacowa

 5. Ewidencja umów użyczenia

 6. Ewidencja druków ścisłego zarachowania

 7. Ewidencja faktur

 8. Ewidencja umów zobowiązań

 9. Ewidencja umów należności

 10. Ewidencja zaliczek

 11. Ewidencja not księgowych

 12. Ewidencja list płac

Referat Podatków i Opłat:

 1. Ewidencja podatkowa (podatek od środków transportowych, podatek rolny, podatek leśny, podatek od nieruchomości, opłata eksploatacyjna)

 2. Ewidencja wydanych zaświadczeń

 3. Ewidencja upomnień

 4. Ewidencja tytułów wykonawczych

Referat Planowania Przestrzennego

 1. Rejestr planów miejscowych

 2. Rejestr wniosków o sporządzenie planu miejscowego lub zmianę planu

 3. Rejestr wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy

 4. Rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Referat Gospodarki Komunalnej i Lokalowej

 1. Ewidencja dróg gminnych

Referat Oświaty, Kultury i Promocji

 1. Rejestr złożonych wniosków nauczycieli - awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

 2. Ewidencja wydanych nauczycielom zaświadczeń - awans zawodowy

 3. Ewidencja wydanych decyzji w sprawach stypendium (pomoc materialna o charakterze socjalnym)

 4. Ewidencja zabytków

 5. Rejestr instytucji kultury

 6. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Referat Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska

 1. Ewidencja zbiorników bezodpływowych.

 2. Ewidencja przydomowych oczyszczalni ścieków.

 3. Ewidencja umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

 4. Ewidencja numeracji porządkowej nieruchomości.

 5. Ewidencja nieruchomości stanowiących gminny zasób.

Biuro Rady Miejskiej

 1. Rejestr Uchwał Rady Miejskiej

 2. Rejestr interpelacji i wniosków radnych

Urząd Stanu Cywilnego

 1. Księgi stanu cywilnego

Ewidencja Działalności Gospodarczej

 1. Ewidencja działalności gospodarczej

 2. Ewidencja pól biwakowych i innych obiektów, świadczących usługi hotelarskie

Zamówienia Publiczne

 1. Rejestr zamówień publicznych

 2. Ewidencja umów zawartych w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych

Informacja wytworzona przez:
Jarosław Fliski
email: jfliski@siewierz.pl tel.:326499433
, w dniu:  12‑09‑2011 13:41:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łukasz Matyja
email: informatyk@siewierz.pl tel.:32 64 99 433 fax: 32 64 99 402
, w dniu:  12‑09‑2011 13:41:00
Data ostatniej aktualizacji:
07‑05‑2018 09:06:49
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie