Zgromadzenia publiczne


Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
ul. Żwirki i Wigury 16, 42-470 Siewierz, pok. nr 27 (II piętro)

Zgromadzeniem jest zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych.

Zgromadzenia w trybie uproszczonym

Zawiadomienia o zgromadzeniach, które nie będą powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji można zgłaszać telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej, nie wcześniej niż 30 dni i nie później niż 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia, do właściwego Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim, e-mail czkws@katowice.uw.gov.pl.

Wymagane dane do zgłoszenia zgromadzenia w trybie uproszczonym:  

 1. dane organizatora zgromadzenia:
  • imię i nazwisko
  • PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nie posiadającej numeru PESEL
  • adres poczty elektronicznej
  • numer telefonu umożliwiającego kontakt
 2. informacje o zgromadzeniu:
  • data i godzina rozpoczęcia zgromadzenia
  • miejsce rozpoczęcia zgromadzenia
  • przewidywany czas trwania
  • przewidywana liczbę uczestników
  • ewentualna trasa przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia
  • ewentualne zagrożenia, które w jego ocenie mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia

Zgromadzenia tzw. zwykłe

Termin do złożenia zawiadomienia:

Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w taki sposób, aby wiadomość dotarła do organu nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia.

Tryb zawiadomienia:

 • pisemnie lub ustnie do protokołu w Urzędzie Miasta i Gminy Siewierz, Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego, ul. Żwirki i Wigury 16, pok. nr 27
 • w formie elektronicznej na adres: siewierz@siewierz.pl

Zgromadzenia spontaniczne

Zgromadzeniem spontanicznym jest zgromadzenie, które odbywa się w związku z zaistniałym nagłym i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzeniem związanym ze sferą publiczną, którego odbycie w innym terminie byłoby niecelowe lub mało istotne z punktu widzenia debaty publicznej.

 • uczestnicy zgromadzenia spontanicznego nie mogą zakłócać przebiegu zgromadzenia organizowanego w trybie tzw. uproszczonym i zwykłym,
 • zgromadzenie spontaniczne może być rozwiązane przez funkcjonariusza Policji, jeżeli: przebieg zagraża życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, powoduje poważne zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku publicznego, istotnie zagraża bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego, przebieg narusza przepisy niniejszej ustawy albo przepisy karne, zakłóca przebieg zgromadzenia organizowanego w trybie w trybie tzw. uproszczonym i zwykłym.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach

Termin odpowiedzi

Tylko w przypadku wydania decyzji o zakazie przeprowadzenia zgromadzenia publicznego. Organ gminy, po wydaniu decyzji o zakazie zgromadzenia, udostępnia niezwłocznie tę decyzję na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej i przekazuje ją organizatorowi zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o jej udostępnieniu.

Tryb odwoławczy

Do Sądu Okręgowego w Katowicach w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.

Opłaty

Brak

Uwagi

 1. Organ gminy wydaje decyzję o zakazie zgromadzenia nie później niż na 96 godzin przed planowaną datą zgromadzenia, jeżeli:
  a) jego cel narusza wolność pokojowego zgromadzania się, jego odbycie narusza art. 4 lub zasady organizowania zgromadzeń albo cel zgromadzenia lub jego odbycie naruszają przepisy karne;
  b) jego odbycie może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, w tym gdy zagrożenia tego nie udało się usunąć w przypadkach, o których mowa w art. 12 lub art. 13.
 2. Zgromadzenie spontaniczne, które odbywa się w związku z zaistniałym nagłym i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzeniem związanym ze sferą publiczną, którego odbycie w innym terminie byłoby niecelowe lub mało istotne z punktu widzenia debaty publicznej, nie podlega obowiązkowi zawiadomienia.

Wymagane dokumenty

 1. Zgromadzenie tzw. zwykłe - zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym wraz z oświadczeniem przewodniczącego zgromadzenia (jeśli jest nim inna osoba niż organizator) oraz zdjęciem przewodniczącego zgromadzenia.
 2. Zgromadzenie w trybie uproszczonym - zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym - postępowanie uproszczone

Załączniki do pobrania

 1. wzór zawiadomienia o zgromadzeniu publicznym wraz z oświadczeniem przewodniczącego
 2. wzór zawiadomienia o zgromadzeniu publicznym - postępowanie uproszczone
 3. ustawa z dnia 24.07.2015 r. prawo o zgromadzeniach publicznych
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
92KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
77KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Jarosław Fliski
email: jfliski@siewierz.pl tel.:326499433
, w dniu:  12‑09‑2011 13:42:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łukasz Matyja
email: informatyk@siewierz.pl tel.:32 64 99 433 fax: 32 64 99 402
, w dniu:  12‑09‑2011 13:42:00
Data ostatniej aktualizacji:
06‑02‑2024 12:38:29
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie