Statut


Załącznik Nr 1
Do Uchwały Nr Xl/105/2003
Rady Miejskiej w Siewierzu
z dnia 5 czerwca 2003 r.STATUT SOŁECTWA ŻELISŁAWICE

Postanowienia ogólne§1.

 1. Sołectwo Żelisławice jest jednostką pomocniczą Gminy Siewierz.
 2. Sołectwo obejmuje swoim obszarem wsie: Czekanka, Dzierżawa, Słowik, Żelisławice.

Władze sołectwa

§2.

 1. Organem uchwałodawczym sołectwa jest zebranie wiejskie.
 2. Organem wykonawczym sołectwa jest sołtys.
 3. Sołtys jest wspomagany w swoich działaniach przez radę sołecką, liczącą co najmniej 3 członków.

§3.

 1. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej pokrywa się z kadencją Rady Miejskiej w Siewierzu.
 2. Po zakończeniu kadencji, sołtys i rada sołecka działają do czasu wyboru nowego sołtysa i rady sołeckiej.

Zadania sołectwa

§4.

 1. Do zadań sołectwa należy organizowanie życia społeczno-gospodarczego na swoim terenie oraz podejmowanie inicjatyw w sprawach dotyczących sołectwa.Zebranie wiejskie

§5.

 1. Prawo do udziału w zebraniu wiejskim przysługuje wszystkim mieszkańcom sołectwa.
 2. Prawo do udziału w głosowaniu na zebraniu wiejskim przysługuje mieszkańcom sołectwa, posiadającym czynne prawo wyborcze.


§6.

 1. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 1 raz w roku.
 2. Zebranie wiejskie zwołuje sołtys z własnej inicjatywy bądź na wniosek rady sołeckiej oraz prowadzi obrady.
 3. O l i II terminie zebrania mieszkańcy powinni być powiadomieni w sposób zwyczajowo przyjęty, co najmniej na 7 dni przed jego terminem.
 4. Zebranie wiejskie może być zwołane również:
  1) na wniosek burmistrza
  2) na wniosek 1/10 liczby mieszkańców, o których mowa w § 5 ust.2.
 5. Zebranie o którym mowa w ust. 4 pkt 1 i pkt 2 powinno być zwołane najpóźniej w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
 6. Zawiadomienie o zebraniu wiejskim powinno zawierać:
  1) dokładne określenie daty, godziny i miejsca zebrania w l i II terminie,
  2) proponowany porządek zebrania,
  3) określenie inicjatora zebrania.

§7.

 1. Dla prawomocności uchwał zebrania wiejskiego konieczna jest obecność co najmniej 1/5 prawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa.
 2. W przypadku braku quorum, zebranie wiejskie odbywa się w wyznaczonym II terminie, uchwały na nim podjęte są prawomocne bez względu na liczbę uprawnionych uczestników zebrania.§8.

 1. Uchwały zebrania mieszkańców zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, chyba że niniejszy statut stanowi inaczej.
 2. Zebranie wiejskie może postanowić o przeprowadzeniu głosowania tajnego na wniosek co najmniej % uprawnionych do głosowania.
 3. Wyniki głosowania ogłasza niezwłocznie prowadzący zebranie.


§9.

 1. W zebraniu wiejskim może brać udział Burmistrz Miasta i Gminy.
 2. W zebraniu wiejskim mogą brać udział przedstawiciele instytucji i urzędów, jeśli tematem
  zebrania są sprawy z zakresu ich działania bądź kompetencji.§10.

 1. Z przebiegu każdego zebrania wiejskiego sporządza się protokół, który powinien zawierać:
  1) datę, godzinę rozpoczęcia i zakończenia zebrania oraz jego miejsce,
  2) listę obecności mieszkańców, biorących udział w zebraniu,
  3) listę gości uczestniczących w zebraniu,
  4) przyjęty porządek obrad,
  5) informację sołtysa z realizacji wniosków i uchwał z poprzedniego zebrania,
  6) streszczenie wystąpień i przebiegu dyskusji nad poszczególnymi tematami, teksty zgłoszonych wniosków,
  7) teksty podjętych uchwał,
  8) podpis prowadzącego zebranie i protokolanta.

§11.

 1. Protokół z zebrania jest przechowywany u sołtysa, który prowadzi rejestr protokołów. 2. Kopia protokołu z zebrania wraz z podjętymi uchwałami powinna być przekazana Burmistrzowi w terminie 7 dni od daty zebrania.

§12.

 1. Zebranie wiejskie na którym ma być dokonany wybór sołtysa i rady sołeckiej, zwane dalej zebraniem wyborczym, zwołuje i prowadzi do czasu wyboru nowego sołtysa, dotychczasowy sołtys.
 2. W przypadku nieobecności dotychczasowego sołtysa, obrady zebrania wyborczego prowadzi dotychczasowy członek rady sołeckiej o której mowa w § 21 niniejszego statutu.

Kompetencje zebrania wiejskiego


§13.

 1. Do kompetencji zebrania wiejskiego należy w szczególności:
  1) zajmowanie stanowiska w sprawach istotnych dla sołectwa i dla Gminy Siewierz,
  2) wybieranie i odwoływanie sołtysa i rady sołeckiej,
  3) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa,
  4) wnioskowanie zmian w statucie sołectwa,
  5) opiniowanie połączenia, podziału lub zniesienia jednostki pomocniczej,
  6) stanowienie w innych sprawach leżących w kompetencjach zebrania, w ramach przepisów ustawowych,


Wybory sołtysa i rady sołeckiej

§14.

1. Zebranie wyborcze o którym mowa w § 12 niniejszego statutu powinno odbyć się w terminie 3 miesięcy od zakończenia kadencji.
2. W przypadku nie zwołania zebrania wyborczego w terminie określonym w ust.1, zebranie zwołuje Burmistrz Miasta i Gminy.

§15.

 1. Sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania, zwykłą większością głosów.
 2. Kandydaci muszą wyrazić zgodę na kandydowanie ustnie do protokołu, a w przypadku nieobecności kandydata, złożyć pisemną zgodę na kandydowanie.

§16.


 1. Wybory przeprowadza 3 - osobowa komisja skrutacyjna, wybrana spośród uczestników zebrania wyborczego, o których mowa w § 5 ust. 2 niniejszego statutu.
 2. Do zadań komisji należy:
  1) przeprowadzenie głosowania tajnego wg regulaminu sporządzonego przez komisję skrutacyjną! przyjętego przez zebranie wyborcze,
  2) ustalenie wyników głosowania,
  3) sporządzenie protokołu z przeprowadzonych czynności,
  4) ogłoszenie wyników głosowania.


§17.

 1. Głosowanie odbywa się na kartach do głosowania, przygotowanych przez komisję skrutacyjną.

§18.

 1. 1. Sołtys i rada sołecka mogą być odwołani przez zebranie wiejskie przed upływem kadencji w przypadku:
  1) naruszenia postanowień niniejszego statutu
  2) niewykonywania swoich obowiązków.
 2. Odwołanie sołtysa i rady sołeckiej może nastąpić na pisemny uzasadniony wniosek co najmniej 1/5 mieszkańców sołectwa, o których mowa w § 5 ust. 2 niniejszego statutu.
 3. Uchwała o odwołaniu sołtysa i rady sołeckiej lub jej poszczególnych członków jest podejmowana w głosowaniu tajnym, po wysłuchaniu stron i wymaga bezwzględnej większości ważnie oddanych głosów.


§19.

1. Wybory uzupełniające sołtysa lub członków rady sołeckiej są przeprowadzane wg zasad określonych w § 15 - § 17, w terminie 1 miesiąca od złożenia rezygnacji bądź odwołania z pełnionej funkcji.

Kompetencje sołtysa i rady sołeckiej

§20.

 1. Do kompetencji sołtysa należy w szczególności:
  1) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i działań, mających na celu poprawę warunków życia społeczności lokalnej,
  2) przyjmowanie wniosków i postulatów mieszkańców w sprawach dotyczących sołectwa,
  3) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz,
  4) opiniowanie projektu statutu sołectwa,
  5) zwoływanie zebrań wiejskich, przygotowywanie projektów uchwał i prowadzenie obrad,
  6) uczestnictwo w sesjach Rady Miejskiej,
  7) występowanie do Rady Miejskiej z inicjatywą uchwałodawczą
  8) zgłaszanie wniosków na sesjach Rady Miejskiej w sprawach związanych z funkcjonowaniem sołectwa.
 2. Sołtysowi przysługuje dieta za udział w sesjach Rady Miejskiej oraz zwrot kosztów podróży służbowych - na zasadach określonych przez radę.

§21.

 1. Do kompetencji rady sołeckiej należy w szczególności:
  1) przyjmowanie wniosków i postulatów mieszkańców w sprawach dotyczących sołectwa,
  2) współdziałanie z sołtysem w działaniach na rzecz społeczności lokalnej.

Gospodarka finansowa sołectwa §22.

1. Sołectwo nie tworzy własnego budżetu.

Postanowienia końcowe

§23.

1. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy.
2. Postanowienia Statutu Sołectwa Żelisławice wchodzą w życie w terminie określonym w Uchwale Nr Xl/105/2003 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 5 czerwca 2003 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W SIEWIERZU

(-) Jan Majewski

Informacja wytworzona przez:
Damian Bierza tel.:32 64 99 433 , w dniu:  30‑01‑2015 14:33:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Damian Bierza tel.:32 64 99 433 , w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
30‑01‑2015 14:34:41
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive