Statut


Załącznik Nr 1

Do Uchwały Nr XI/100/2003

Rady Miejskiej w Siewierzu

z dnia 5 czerwca 2003 r.

STATUT SOŁECTWA NOWA WIOSKA

Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Sołectwo Nowa Wioska jest jednostką pomocniczą Gminy Siewierz.
 2. Sołectwo obejmuje swoim obszarem wieś: Nowa Wioska.

Władze sołectwa

§ 2.

 1. Organem uchwałodawczym sołectwa jest zebranie wiejskie.
 2. Organem wykonawczym sołectwa jest sołtys.
 3. Sołtys jest wspomagany w swoich działaniach przez radę sołecką, liczącą co najmniej trzech członków.

§ 3.

1. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej pokrywa się z kadencją Rady Miejskiej w Siewierzu.

2. Po zakończeniu kadencji, sołtys i rada sołecka działają do czasu wyboru nowego sołtysa i rady sołeckiej.

Zadania sołectwa

§ 4.

 1. Do zadań sołectwa należy organizowanie życia społeczno-gospodarczego na swoim terenie oraz podejmowanie inicjatyw w sprawach dotyczących sołectwa.

Zebranie wiejskie

§ 5.

 1. Prawo do udziału w zebraniu wiejskim przysługuje wszystkim mieszkańcom sołectwa.
 2. Prawo do udziału w głosowaniu na zebraniu wiejskim przysługuje mieszkańcom sołectwa, posiadającym czynne prawo wyborcze.

§ 6.

1. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 1 raz w roku.

2. Zebranie wiejskie zwołuje sołtys z własnej inicjatywy bądź na wniosek rady sołeckiej oraz prowadzi obrady.

 1. O I i II terminie zebrania mieszkańcy powinni być powiadomieni w sposób zwyczajowo przyjęty, co najmniej na 7 dni przed jego terminem.
 2. Zebranie wiejskie może być zwołane również:

1) na wniosek burmistrza

2) na wniosek 1/10 liczby mieszkańców, o których mowa w § 5 ust.2.

 1. Zebranie o którym mowa w ust. 4 pkt 1 i pkt 2 powinno być zwołane najpóźniej w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
 2. Zawiadomienie o zebraniu wiejskim powinno zawierać:

1) dokładne określenie daty, godziny i miejsca zebrania w I i II terminie,

2) proponowany porządek zebrania,

3) określenie inicjatora zebrania.

§ 7.

1. Dla prawomocności uchwał zebrania wiejskiego konieczna jest obecność co najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa.

2. W przypadku braku quorum, zebranie wiejskie odbywa się w wyznaczonym II terminie, a uchwały na nim podjęte są prawomocne bez względu na liczbę uprawnionych uczestników zebrania.

§ 8.

1. Uchwały zebrania mieszkańców zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, chyba że niniejszy statut stanowi inaczej.

2. Zebranie wiejskie może postanowić o przeprowadzeniu głosowania tajnego na wniosek co najmniej ¼ uprawnionych do głosowania.

 1. Wyniki głosowania ogłasza niezwłocznie prowadzący zebranie.

§ 9.

1. W zebraniu wiejskim może brać udział Burmistrz Miasta i Gminy.

2. W zebraniu wiejskim mogą brać udział przedstawiciele instytucji i urzędów, jeśli tematem zebrania są sprawy z zakresu ich działania bądź kompetencji.

§ 10.

1. Z przebiegu każdego zebrania wiejskiego sporządza się protokół, który powinien zawierać:

1) datę, godzinę rozpoczęcia i zakończenia zebrania oraz jego miejsce,

2) listę obecności mieszkańców, biorących udział w zebraniu,

3) listę gości uczestniczących w zebraniu,

4) przyjęty porządek obrad,

5) informację sołtysa z realizacji wniosków i uchwał z poprzedniego zebrania,

6) streszczenie wystąpień i przebiegu dyskusji nad poszczególnymi tematami, teksty zgłoszonych wniosków,

7) teksty podjętych uchwał,

8) podpis prowadzącego zebranie i protokolanta.

§ 11.

1. Protokół z zebrania jest przechowywany u sołtysa, który prowadzi rejestr protokołów.

2. Kopia protokołu z zebrania wraz z podjętymi uchwałami powinna być przekazana Burmistrzowi w terminie 7 dni od daty zebrania.

§ 12.

1. Zebranie wiejskie na którym ma być dokonany wybór sołtysa i rady sołeckiej, zwane dalej zebraniem wyborczym, zwołuje i prowadzi do czasu wyboru nowego sołtysa, dotychczasowy sołtys.

2. W przypadku nieobecności dotychczasowego sołtysa, obrady zebrania wyborczego prowadzi dotychczasowy członek rady sołeckiej o której mowa w § 21 niniejszego statutu.

Kompetencje zebrania wiejskiego

§ 13.

1. Do kompetencji zebrania wiejskiego należy w szczególności:

1) zajmowanie stanowiska w sprawach istotnych dla sołectwa i dla Gminy Siewierz,

2) wybieranie i odwoływanie sołtysa i rady sołeckiej,

3) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa,

4) wnioskowanie zmian w statucie sołectwa,

5) opiniowanie połączenia, podziału lub zniesienia jednostki pomocniczej,

6) stanowienie w innych sprawach leżących w kompetencjach zebrania, w ramach przepisów ustawowych,

Wybory sołtysa i rady sołeckiej

§ 14.

 1. Zebranie wyborcze o którym mowa w § 12 niniejszego statutu powinno odbyć się w terminie 3 miesięcy od zakończenia kadencji.
 2. Wrzypadku nie zwołania zebrania wyborczego w terminie określonym w ust.1, zebranie zwołuje Burmistrz Miasta i Gminy.

§ 15.

1. Sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania, zwykłą większością głosów.

2. Kandydaci muszą wyrazić zgodę na kandydowanie ustnie do protokołu, a w przypadku nieobecności kandydata, złożyć pisemną zgodę na kandydowanie.

§ 16.

1. Wybory przeprowadza 3 - osobowa komisja skrutacyjna, wybrana spośród uczestników zebrania wyborczego, o których mowa w § 5 ust. 2 niniejszego statutu.

2. Do zadań komisji należy:

1) przeprowadzenie głosowania tajnego wg regulaminu sporządzonego przez komisję skrutacyjną i przyjętego przez zebranie wyborcze,

2) ustalenie wyników głosowania,

3) sporządzenie protokołu z przeprowadzonych czynności,

4) ogłoszenie wyników głosowania.

§ 17.

1. Głosowanie odbywa się na kartach do głosowania, przygotowanych przez komisję skrutacyjną.

§ 18.

1. Sołtys i rada sołecka mogą być odwołani przez zebranie wiejskie przed upływem kadencji w przypadku:

1) naruszenia postanowień niniejszego statutu

2) niewykonywania swoich obowiązków.

2. Odwołanie sołtysa i rady sołeckiej może nastąpić na pisemny uzasadniony wniosek co najmniej 1/5 mieszkańców sołectwa, o których mowa w § 5 ust. 2 niniejszego statutu.

3. Uchwała o odwołaniu sołtysa i rady sołeckiej lub jej poszczególnych członków jest podejmowana w głosowaniu tajnym, po wysłuchaniu stron i wymaga bezwzględnej większości ważnie oddanych głosów.

§ 19.

1. Wybory uzupełniające sołtysa lub członków rady sołeckiej są przeprowadzane wg zasad określonych w § 15 - § 17, w terminie 1 miesiąca od złożenia rezygnacji bądź odwołania z pełnionej funkcji.

Kompetencje sołtysa i rady sołeckiej

§ 20.

1. Do kompetencji sołtysa należy w szczególności:

1) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i działań, mających na celu poprawę warunków życia społeczności lokalnej,

2) przyjmowanie wniosków i postulatów mieszkańców w sprawach dotyczących sołectwa,

3) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz,

4) opiniowanie projektu statutu sołectwa,

5) zwoływanie zebrań wiejskich, przygotowywanie projektów uchwał i prowadzenie obrad,

6) uczestnictwo w sesjach Rady Miejskiej,

7) występowanie do Rady Miejskiej z inicjatywą uchwałodawczą,

8) zgłaszanie wniosków na sesjach Rady Miejskiej w sprawach związanych z funkcjonowaniem sołectwa.

2. Sołtysowi przysługuje dieta za udział w sesjach Rady Miejskiej oraz zwrot kosztów podróży służbowych - na zasadach określonych przez radę.

§ 21.

 1. Do kompetencji rady sołeckiej należy w szczególności:

1) przyjmowanie wniosków i postulatów mieszkańców w sprawach dotyczących sołectwa,

2) współdziałanie z sołtysem w działaniach na rzecz społeczności lokalnej,

Gospodarka finansowa sołectwa

§ 22.

 1. Sołectwo nie tworzy własnego budżetu.

Postanowienia końcowe

§ 23.

1. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy.

 1. Postanowienia Statutu Sołectwa Nowa Wioska wchodzą w życie w terminie określonym w Uchwale Nr XI/96/2003 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 5 czerwca 2003 roku.
Informacja wytworzona przez:
Damian Bierza tel.:32 64 99 433 , w dniu:  30‑01‑2015 14:27:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Damian Bierza tel.:32 64 99 433 , w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
30‑01‑2015 14:28:45
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive